www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw brakuj?ce wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wpisz krótkie odpowiedzi, wynikaj?ce z pyta?. Elementary English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Wpisz krótkie odpowiedzi, wynikaj?ce z pyta?. Elementary English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik Pre-intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik Pre-intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik Pre-intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik. Pre-intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wstaw poprawne przedrostki aby stworzy? formy przecz?ce przymiotników. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Wstaw podane czasowniki do zda?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane przedrostki we w?a?ciwym miejscu aby stworzy? przeczenia. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Podaj form? przecz?c? podanych s?ów. Wyja?nienie pomo?e budowa? Twoje s?ownictwo. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Popraw b??dy w podanych s?owach i ich definicjach. Niektóre zdania nie zawieraj? b??dów. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Dopasuj osob? do jej definicji. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Dopasuj podane osoby do ich definicji, np. 'teacher' = educates people Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj osob? do jej definicji. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10  9  8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.