www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw poprawny przedrostek aby utworzy? przeczenia do podanych s?ów. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Dodaj przyrostek do podanych s?ów aby utworzy? rzeczowniki abstrakcyjne. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Dodaj przyrostek do podanych s?ów aby utworzy? rzeczowniki osobowe. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Dodaj przyrostek do podanych s?ów aby utworzy? rzeczowniki osobowe. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Dodaj przyrostek do podanych s?ów aby utworzy? rzeczowniki osobowe. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Popraw wyra?enia tak aby zbudowa? poprawne wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w zdaniach zwi?zanych z Human Resources. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.