www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu. Elementary English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Owoce i warzywa. Elementary English S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Crossword  
Wpisz brakuj?ce litery aby itworzy? nazwy owoców i warzyw. Elementary English S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Fill in the empty spaces  
Popraw b??dy w pisowni. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw podane owoce lub warzywa obok ich definicji. Elementary English S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Jaki owoc lub warzywo jest opisywane? Elementary English S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin multiple choice  
Znajd? w?a?ciwe s?owo. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Crossword  
Popraw b??dy w pisowni. W niektórych zdaniach jest wi?cej ni? jeden b??d. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Rebuild the sentences  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwe s?owo aby utworzy? poprawne wyra?enia. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw s?owa aby utworzy? poprawne wyra?enia angielskie. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwe s?owo aby utworzy? przymiotniki z?o?one. Jedna kreseczka oznacza jedn? liter?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wstaw odpowiednie wyraz aby uzupe?ni? zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Jedno s?owo zaczyna si? z du?ej litery. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wybierz najlepsze s?owo do uzupe?nienia zda?. (miasto) Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Crossword  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.