www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia gramatyczne

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie (gerund '+ing' lub w bezokoliczniku). Lower intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym ('will' lub 'going to'). Pre-intermediate Gramatyka: czasy przysz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w formie gerund (+ing) lub w bezokoliczniku. Upper intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Fill in the missing parts in the following sentences using ONE word only.
(Translated soon!)
Elementary English Gramatyka: pytania Fill in the empty spaces  
Fill in the gaps with the correct form of the verbs 'to be' and 'to have'. (Present tense only!)
(Translated soon!)
Beginner's English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Choose the best tense. (Present Perfect, Past Simple, Future Simple, Past Continuous etc.)
(Translated soon!)
Pre-intermediate Gramatyka: czasy (tenses) multiple choice  
Fill in the gaps with the correct tenses: Past Simple or Present Perfect
(Translated soon!)
Advanced Gramatyka: there is/there are Fill in the empty spaces  
Fill in the right preposition (at, in, on, after, before, during, within, by, on)
(Translated soon!)
Upper intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Fill in the spaces with the right modal verbs.
(Translated soon!)
Pre-intermediate Gramatyka: czasowniki modalne (modal verb Fill in the empty spaces  
Choose the best way to complete the sentences
(Translated soon!)
Pre-intermediate Gramatyka: czasy (tenses) multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
18  17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.