www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia gramatyczne

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Past Simple ('did') lub Past Continuous ('was doing'). Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Continuous lub Future Simple. Czasami obydwie mo?liwo?ci s? poprawne. Pre-intermediate Gramatyka: czasy przysz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Perfect Continuous ('have been doing') lub Present Perfect Simple ('have done'). Lower intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple ('do') lub Present Continuous ('is doing'). Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple ('do') lub Present Continuous ('is doing'). Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple ('do') lub Future Simple ('will do') Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie ('+ing' lub bezokolicznik) Lower intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie (gerund '+ing' lub w bezokoliczniku) Upper intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie u?ywaj?c Future Simple ('will do') lub Present Simple ('do'). Pre-intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie (Past Simple lub 'would' - ukryty tryb warunkowy - 2-gi tryb warunkowy) Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie trybu warunkowego przesz?ego (u?yj 'would' tam gdzie to b?dzie konieczne). Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie. (ukryty tryb warunkowy, czas tera?niejszy, przesz?y, tryb warunkowy przysz?y) Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym ('will' lub 'going to'). Elementary English Gramatyka: czasy przysz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym Future Simple lub tera?niejszym Present Simple ('will' lub 'do'). Elementary English Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie. (tryby warunkowe I, II, III) Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 18  17  16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.