www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia gramatyczne

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach w stronie biernej. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania w stronie biernej. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna multiple choice  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach w stronie biernej. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Rebuild the sentences  
Uzupe?nij podane zdania w stronie biernej. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna multiple choice  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach w stronie biernej. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij podane zdania w stronie biernej. Advanced Gramatyka: strona bierna multiple choice  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach w stronie biernej. Advanced Gramatyka: strona bierna Rebuild the sentences  
W ka?dym z podanych zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. (handel i marketing) Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w podanych zdaniach zwi?zanych z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w zdaniach zwi?zanych z Human Resources. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w pisowni w nast?puj?cych wyra?eniach zwi?zanych z Human Resources. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy w pisowni w podanych s?owachi ich definicjach. Niektóre zdania s? poprawne. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy w pisowni w rzeczownikach i ich definicjach. Niektóre zdania s? poprawne. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wpisz krótkie odpowiedzi, wynikaj?ce z pyta?. Elementary English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Wpisz krótkie odpowiedzi, wynikaj?ce z pyta?. Elementary English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 18   17   16   15   14  13  12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.