www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia gramatyczne

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
W ka?dym z poni?szych zda? znajduje si? jeden b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Przyimki w poni?szych zdaniach zosta?y b??dnie przyporz?dkowane. Znajd? je i popraw. Upper intermediate Gramatyka: test z przyimków Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
W ka?dym z poni?szych zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij poni?sze zdania warunkowe. Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe multiple choice  
W ka?dym z poni?szych zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. (cytaty) Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw poprawn? form? czasownika aby utworzy? zdanie warunkowe. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't' Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe multiple choice  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. (cytaty) Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij poni?sze zdania warunkowe. (cytaty) Lower intermediate Gramatyka: tryby warunkowe multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 18   17   16   15   14   13   12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.