www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro náro?né

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Advanced gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Advanced gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Advanced gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce užijte v náležité form? - ing nebo to+inf. Advanced gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Dopl?te sloveso ve správném tvaru. Užijte podle pot?eby formu sloveso+ing, nebo to+inf. Advanced gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te slova opa?ného významu k daným p?ídavným jmén?m. Definice vám pomohou. Advanced b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Najd?te chyby a opratve je. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Nápov?da vám pom?že. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Prázdná místa ve v?tách a frázích vypl?te náležitým slovem . Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vepište vhodné slovo nebo frázi z oblasti práva. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo a dopl?te do v?ty ( právo). Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo a dopl?te do v?ty ( právní terminologie ). Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova do v?t nebo frází. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova do v?t a frází z oblasti práva. Uvád?jte nezkrácené tvary. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 5  4  3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.