www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného prostého ( do) nebo p?ítomného pr?b?hového ( am/is/are doing). Pre-intermediate gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte podle pot?eby v ?ase p?itomném prostém nebo budoucím prostém (do / will do ) Pre-intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte k vyjád?ení budoucnosti pomocí will nebo going to. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo minulého pr?b?hového. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném pr?b?hovém nebo budoucím prostém. Pre-intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném prostém (do) nebo p?ítomném pr?b?hovém ( am/is/are doing ). Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném prostém (do) nebo p?ítomném pr?b?hovém ( am/is/are doing ). Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte vhodn? v náležitém tvaru ve form? Pre-intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte k vyjád?ení budoucího d?je pomocí ?asu budoucího prostého nebo vazby going to ( will vs. going to) Elementary English gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase budoucím prostém nebo p?ítomném prostém ( will do vs. do) Elementary English gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte k vyjád?ení budoucího ?asu slovesa v závorce ve tvaru budoucího prostého ?asu (will ) nebo pomocí vazby going to. Pre-intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Dopl?te v?ty pomocí pouze JEDNOHO slova. Elementary English gramatika: tvo?ení otázek Fill in the empty spaces  
Vyberte správný slovesný ?as. ( p?edp?ítomný, minulý prostý, budoucí prostý, minulý pr?b?hový atd.) Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy multiple choice  
Dopl?te správná modální ( zp?sobová) slovesa. Pre-intermediate gramatika: modální slovesa Fill in the empty spaces  
Dopl Elementary English b?žná slovní zásoba: p?edpony Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.