www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte dané výrazy a vhodná slovní spojení v p?íslušných v?tách. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Reagujte formou krátkých odpov?dí. Elementary English gramatika: pomocná slovesa Fill in the empty spaces  
Reagujte formou krátkých odpov?dí. Elementary English gramatika: pomocná slovesa Fill in the empty spaces  
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Pre-intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Pre-intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Pre-intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Sloveso v závorce u?ijte ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Pre-intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Použijte správnou p?edložku ( záporku ) a utvo?te p?ídavné jméno opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Slovesa použijte ve v?tách. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodnou p?edložku ( záporku ) , abyste utvo?ili antonymum (=slova opa?ného významu) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodné sloveso, které je antonymem slova p?vodního. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
V n?kterých uvedených slovech a /nebo jejich definicích jsou chyby. N?které jsou správné. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Z daných možností vyberte správné slovo, ozna?ující uvedenou ?innost. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
P?i?a?te následujicí ozna?ení osob k jejich definicím. Nap?. u?itel = vychovává lidi Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Z nabídky zvolte správné slovo. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
Další cvi?ení:
 12   11   10  9  8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.