www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Utvo?te slovní spojení a fráze používané v oblasti Lidské zdroje. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodnou p?edponu a utvo?te opozitum. ( p?ipojené vysv?tlivky vám pomohou) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu k následujícím podstatným jmén?m a utvo?te slova s ozna?ením osob. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu a utvo?te osobní zájmeno. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu a utvo?te osobní jméno. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu.. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu následujících slov a utvo?te vhodná osobní zájmena. Definice s vysv?tlením vám napom?že k osvojení nových slov. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Vyberte nejvhodn?jší slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje multiple choice  
Najd?te a opravte chybné výrazy ve slovních spojeních vztahujících se k tematice Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby v t?chto v?tách z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Použijte daná slova k vytvo?ení slovních spojení a frází z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.