www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Gramatická cvi?ení

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo minulého pr?b?hového. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném pr?b?hovém nebo budoucím prostém. Pre-intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?edp?ítomném pr?b?hovém (have been doing) nebo p?edp?ítomném prostém (have done ). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném prostém (do) nebo p?ítomném pr?b?hovém ( am/is/are doing ). Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném prostém (do) nebo p?ítomném pr?b?hovém ( am/is/are doing ). Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce použijte podle pot?eby ve tvaru Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovese v zárovce použijte ve správném tvaru ( gerundium nebo infinitiv ) (-ing nebo sloveso ) Lower intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Dejte slovesa v závorce do správného tvaru ( gerundium nebo infinitiv) Upper intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte vhodn? v náležitém tvaru ve form? Pre-intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte podle pot?eby v náležitém tvaru - minulý prostý / would ( v?ty typu kondicionál II. ) Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce použijte ve správném tvaru podmi?ovacího zp?sobu minulého ( použijte Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do správného tvaru. (V?ty podmínkové p?ítomné, budoucí,minulé ) Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte k vyjád?ení budoucího d?je pomocí ?asu budoucího prostého nebo vazby going to ( will vs. going to) Elementary English gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase budoucím prostém nebo p?ítomném prostém ( will do vs. do) Elementary English gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Použijte slovesa v závorkách v p?íslušném ?ase pro jednotlivé podmi?ovací v?ty. ( Podmi?ovací p?ítomný, minulý ?i budoucí ) Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 18  17  16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.