www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Gramatická cvi?ení

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v zárovce použijte Upper intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu p?edminulého nebo minulého prostého ( had done - did). Lower intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte to minulého prostého, minulého pr?b?hového nebo p?edp?ítomného ( did - was/were doing - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dejte slova v závorce do?asu minulého prostého (did) nebo minulého pr?b?hového ( was/were doing). Elementary English gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu minulého pr?b?hového nebo minulého prostého ( was/were doing - did). Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Sloves v závorce použijte podle pot?eby ve tvaru ?asu minulého prostého nebo minulého pr?b?hového ( did - was/were doing). Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného prostého nebo p?ítomného pr?b?hového ( do - am/is/are doing). Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného prostého ( do) nebo p?ítomného pr?b?hového ( am/is/are doing). Pre-intermediate gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce použijte podle pot?eby v ?ase p?itomném prostém nebo budoucím prostém (do / will do ) Pre-intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte k vyjád?ení budoucnosti pomocí will nebo going to. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte pro vyjád?ení budoucího d?je pomocí will nebo going to. Lower intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Pomocí sloves v závorce vyjád?ete budoucí d?j prost?ednictvím will+infinitiv ( budoucí prostý) nebo pomocí will be +ing ( budoucí pr?b?hový). Upper intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného pr?b?hového nebo p?edp?ítomného pr?b?hového. Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 18   17  16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.