www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Gramatická cvi?ení

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Najd?te chyby a opratve je. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
V každém ?ádku je jedna pravopisná chyba. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
V každém ?ádku je jedna chyba. Najd?te a opravte ji. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
V n?kterých uvedených slovech a /nebo jejich definicích jsou chyby. N?které jsou správné. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
A jejda - chyba! Najd?te a opravte pravopisnou chybu v ozna?ení osob a v popisu jejich zam?stnání. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Odstra?te pravopisné chyby. Každý ?ádek obsahuje jednu chybu. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby ve slovech nebo jejich vysv?tlivkách. V každém ?ádku je JEDNA chyba. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby v uvedených slovech a jejich definicích. V každém ?ádku je JEDNA chyba. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dejte slova v závorce do ?asu minuléno prostého nebo p?eminulého ( did - had done). Upper intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slova v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edminulého ( did - had done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v zárovce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done ). Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného prostého nebo p?ítomného pr?b?hového ( do - am/is/are doing) Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte ve správném ?ase. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 18   17   16  15  14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.