www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Gramatická cvi?ení

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete citát. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Každý citát obsahuje chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dokon?ete citát. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Každý citát obsahuje chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vyberte nejlepší zp?sob jak dokon?it v?tu. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Každá v?ta obsahuje jednu pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Nem??te ?as. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Slova v závorce použijte ve v?tách obsahujících trpný rod . ( podmi?ovací v?ty) Upper intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Opravte pravopisné chyby následujících p?ídavných jmen a jejich definic. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby následujících slovních spojení a jejich definic. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 18   17   16   15   14   13   12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.