www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Gramatická cvi?ení

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete v?tu nejlepším zp?sobem. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Dokon?ete v?tu nejlepším zp?sobem. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Vyberte a použije nabízená slova.. P?emýšlejte o použití množného a jednotného ?ísla. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Opravte ji. Elementary English gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te vhodnou p?edložku. (?edložky ?asové) Elementary English gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. (?edložky ?asové) Elementary English gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te podle pot?eby p?edložky IN, ON, AT . (p?edložky místní) Elementary English gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te podle pot?eby p?edložky IN, ON, AT . (p?edložky místní) Elementary English gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. (?edložky ?asové) Pre-intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. (?edložky ?asové) Pre-intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. ( p?edložky místní) Pre-intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5  4  3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.