www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Gramatická cvi?ení

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te A / AN nebo nic ( -) do mezer. Elementary English gramatika: ?leny Fill in the empty spaces  
Opravte pravopisné chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Použijte IS / ARE a slova v závorce dejte do jednotného / množného ?ísla. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Použijte slova z nabídky. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Dopl?te v?ty. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Lower intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te v?ty. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Použijte slova z nabídky. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Dokon?et v?tu nejlepším zp?sobem. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4  3  2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.