www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte slovesa v závorkách v p?íslušném ?ase pro jednotlivé podmi?ovací v?ty. ( Podmi?ovací p?ítomný, minulý ?i budoucí ) Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Rozhodn?te, zda slovesa v závorce použít ve tvaru gerundia nebo v infinitivu. Upper intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Dopl?te správné ?asy: minulý prostý (present simple) nebo p?edp?ítomný (present perfect) Advanced gramatika: vazba there is / there are Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnou p?edložku ( at, in, after, before, during, within, by, on) Upper intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te do prázdných polí výrazy z obchodní angli?tiny. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: nedefinované Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
12  11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.